Stucarij

Algemene voorwaarden NOA/De Stucarij

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET AFBOUWBEDRIJF IN NEDERLAND

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf (stukadoors- en afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en plafond- en wandmontage- bedrijven) in Nederland, gerepresenteerd door de Nederlandse Ondernemersver- eniging voor Afbouwbedrijven (NOA), zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatie- groep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2007. Deze voorwaarden zijn door NOA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Werkingssfeer
ARTIKEL 3 - Aanbod
ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk
ARTIKEL 8 - Overmacht
ARTIKEL 9 - Oplevering
ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen
ARTIKEL 11 - De eindafrekening
ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling
ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d. ARTIKEL 15 - Garantie
ARTIKEL 16 - Geschillenregeling
ARTIKEL 17 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen ARTIKEL 18 - Wijziging algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van NOA, die bedrijfsmatig offerte

uitbrengt en die stukadoors- en/of afbouw-, vloeren- en/of terrazzo, en/of plafond- en wandmontagewerkzaamheden uitvoert en daar- toe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer over- eengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer ge- leverde materialen.

NOA: Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 - Aanbod

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoed- eisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedu- rende 30 dagen na ontvangst.

 3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormings- methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

  1. a)  Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag

   overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;

  2. b)  Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de beno- digde materialen). De ondernemer geeft op verzoek van de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de

   ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

 7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaar-

  den.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de con- sument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de nor- male werktijden, tenzij anders overeengekomen.

 2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
  - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de

consument ter beschikking zijn gesteld;
Eén en ander tenzij de ondernemer deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.

6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten. 2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor

het werk te verschaffen gegevens.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmoge-

lijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De

kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaam- heden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zo- danig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument

de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstan-

digheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden moet de ondernemer voor het kunnen bepalen van mo- gelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zonodig ver- richten van destructief onderzoek op de voor de consument minst bezwarende wijze.

7. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer te melden.

8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • -  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

 • -  onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

 • -  gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

 • -  gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschik-

  king zijn gesteld.
  Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschu- wen op grond van artikel 5 lid 3.

  ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk

  1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

  2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

  ARTIKEL 8 - Overmacht

  1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

  2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij ge- rechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

  ARTIKEL 9 - Oplevering

  1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

  2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft mee- gedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

  3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • -  wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de

  ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden;

 • -  wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in ge- bruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

een ondeugdelijke ondergrond;

ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredig- heid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 11 - De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de con- sument de eindafrekening in.

 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materia- len en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.

 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of min- derwerk.

 5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

 6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 10 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 3. De ondernemer is na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn van 10 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe over- gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

 4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

 5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de con- sument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 6. Indien de ondernemer een aan de consument verschuldigde betaling of scha- devergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na daar- toe door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is de consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.

ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting op- schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij be- voegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar ge- ringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

 1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, om- schrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15 - Garantie

Garantiebepalingen Stukadoors- en Afbouwbedrijven

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering ge- durende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantie Stukadoorswerk Buiten

 1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:
  a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;
  b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de wer-

  king van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door

  de ondernemer niet kon worden voorzien.

 2. De garantie wordt gegeven voor een duur van drie jaar.

Garantie Stukadoorswerk Binnen

1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:
a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;
b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de wer-

king van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door

de ondernemer niet kon worden voorzien.
2. De garantie wordt gegeven voor een duur van vijf jaar.

Garantiebepalingen Vloeren- en Terrazzobedrijven

1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk:
- bij terrazzowerk drie jaar;

- bij kunststofvloerafwerking vijf jaar.
2. De garantietermijnen zoals genoemd in lid 1 gelden tenzij de ondernemer en de

consument een langere termijn overeenkomen.
3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwa-

liteit, de duurzaamheid, het uiterlijk en het aanzien van het geleverde werk,

vallen buiten de garantie.
4. Indien de ondernemer uiterlijk bij het totstandkomen van de overeenkomst

schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de consument, vervalt de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform de voorschriften onderhouden en/of behandelen van het werk. De bewijslast rust op de ondernemer.

5. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantiebepalingen Plafond- en Wandmontagebedrijven

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering ge- durende een periode van vijf jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebre- ken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantie Plafonds

De ondernemer garandeert dat het aangebrachte plafond duurzaam opgehangen wordt aan de bovenliggende constructie.

Garantie Wanden

De ondernemer garandeert dat de wanden voldoen aan het bouwbesluit voor wat betreft geluidsisolatie, brandwerendheid en stabiliteit. Vervuiling door rook etc., alsmede eventuele verkleuring door bijvoorbeeld UV-straling is van garantie uit- gesloten.

ARTIKEL 16 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Afbouw, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling geno- men, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie

maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig wor-

den gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencom-

missie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencom- missie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillen- commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 17 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen

 1. NOA zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de ondernemer tegenover de consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie in een bindend advies, overnemen indien deze ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Eén en ander geldt tenzij de ondernemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagte- kening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.

 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk of elektronisch beroep doet bij NOA, Postbus 310, 3900 AH Veenendaal; info@ubentbeteraf.nl; www.ubentbeteraf.nl.

ARTIKEL 18 - Wijziging algemene voorwaarden

NOA zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK VERKEER

VOOR AFBOUWBEDRIJVEN

Vastgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1.1  Wij resp. onze: de opdrachtnemer;

 2. 1.2  De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk

  opdraagt;

 3. 1.3  Dag: een werkbare kalenderdag;

 4. 1.4  Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter

  plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschre- ven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

 1. 2.1  Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;

 2. 2.2  Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voor- waarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. 2.3  De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamhe- den door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden;

 4. 2.4  Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voor- waarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;

 5. 2.5  Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien wij na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toepas- selijk zijn;

ARTIKEL 3 - OFFERTE C.Q. AANBIEDING

 1. 3.1  Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;

 2. 3.2  Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;

 3. 3.3  De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever;

 4. 3.4  Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te wor- den bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;

 5. 3.5  De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;

ARTIKEL 4 - ONZE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 1. 4.1  De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;

 2. 4.2  Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaar- schuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betref- fende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. vol- gens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verIangd, niet aansprakelijk voor door ons uit- gevoerd werk;

ARTIKEL 5 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.

5.2 Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aange- past aan onze productie, hebben wij het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen;

5.3 De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeu- ringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens;

5.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk beho- ren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.

Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons

daarvan tijdig in kennis te stellen;
5.5 Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons

te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet vragen;

5.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;

5.7 Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever;

5.8 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kun- nen zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.9 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten;

5.10 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:

 1. a  goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons

  materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.

 2. b  afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoen- de grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc;

 3. c  tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materi- alen;

 4. d  het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestem- de materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de ver-

pakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;

 1. e  water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met vol- doende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stop- contacten, zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover

  kunnen beschikken;

 2. f  schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang

  daartoe voor ons personeel;

 3. g  behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, stei-

  gers en bouwmateriaal;

 4. h  alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden

  voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het

  Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf

 1. 5.11  Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtge-

  ver verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weers- omstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.

 2. 5.12  De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;

 3. 5.13  Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;

 4. 5.14  De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.

 5. 5.15  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige per- sonen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamhe- den verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;

 6. 5.16  De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;

 7. 5.17  De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld;

 8. 5.18  Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bin- dend; deze bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;

ARTIKEL 6 - PRIJZEN

 1. 6.1  Alle prijzen zijn exclusief BTW;

 2. 6.2  Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen

  etc. brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond

  daarvan een opdracht wordt verleend;

 3. 6.3  In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de

  kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeel-

  dingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen.

 4. 6.4  Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prij-

  zen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salaris- sen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze

materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen wor- den gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandig- heden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht over- eengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaan- de wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;

6.5 De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtge- ver onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvan- kelijk overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7 - MONSTERS

7.1 Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of ver- strekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

7.2 Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdracht- gever vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventu- ele kleurafwijkingen en/of verkleuringen;

ARTIKEL 8 - UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

8.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of - maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen;

8.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen wor- den werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;

8.3 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de over- eengekomen dag van oplevering;

8.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,

8.5 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdracht- gever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

9.1 Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeelte- lijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmerin- gen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stil- stand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ont- staat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoer- verbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oor- zaak buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tij- dig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de lever-

ing der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten

zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
9.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft

geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet als- dan gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschil- lig welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige ver- goeding ter zake te verlenen.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of de gevolgen hiervan niet mogelijk is en wij het verzuim van onze werkne- mers niet kunnen declareren bij de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf, omdat deze Stichting door- werken mogelijk acht, zal de daardoor ontstane schade door de opdracht- gever aan ons worden vergoed;

ARTIKEL 11 - OPNEMING EN GOEDKEURING

 1. 11.1  De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;

 2. 11.2  De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo moge- lijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;

 3. 11.3  Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedge- keurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.

 4. 11.4  Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke medede- ling door de opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet

  is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;

 5. 11.5  Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeu- ring zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoe-

  dig mogelijk te herstellen;

ARTIKEL 12 - OPLEVERING

 1. 12.1  Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, ter- mijn te geven;

 2. 12.2  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goed- gekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;

 3. 12.3  Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:

  1. a  De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;

  2. b  Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk vol-

   tooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwa- ren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;

  3. c  De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 13 - BETALING

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toege- staan, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige beta- lingsverplichting jegens ons opschort;

13.2 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussen- tijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of min- derwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere wer- ken;

13.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringssche- ma c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te ver- strekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;

13.4 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverho- gingen.

13.5 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanma- ning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen;

13.6 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te reke- nen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaal- de bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buiten- gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

13.7 Voorzover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.

13.8 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt ver-

klaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een

aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;
b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of

andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot

het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een

commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;

13.9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur even- tueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom.

13.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

ARTIKEL 14 - RECLAMES EN GARANTIE

 1. 14.1  Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebre- ken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd;

 2. 14.2  Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer ken- nis te worden gebracht;

 3. 14.3  Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht;

 4. 14.4  Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;

 5. 14.5  Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waar- van de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen con- structie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;